Chi bộ Khoa Tiểu học - Mầm non

Đ/c Điêu Thị Tú Uyên

Đ/c Điêu Thị Tú Uyên

BÍ THƯ CHI BỘ
Đ/c Bùi Thanh Xuân

Đ/c Bùi Thanh Xuân

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ
Đ/c Lường Thị Định

Đ/c Lường Thị Định

CHI ỦY VIÊN

Nhiệm vụ chính trị

- Là hạt nhân chính trị, lãnh đạo khoa thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của Nhà trường, của khoa; xây dựng chi bộ khoa trong sạch, vững mạnh.

- Xây dựng và phát triển đảng.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chính quyền khoa tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, đảm bảo chất lượng giáo dục theo kế hoạch chung của Nhà trường đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.