Công đoàn bộ phận Khoa Tiểu học - Mầm non

Image
Đ/c Nguyễn Hoài Thanh

Đ/c Nguyễn Hoài Thanh

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Đ/c Bùi Thanh Xuân

Đ/c Bùi Thanh Xuân

PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Đ/c Lê Thị Thu Hà

Đ/c Lê Thị Thu Hà

UỶ VIÊN BCH

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn;
- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong đơn vị Khoa Tiểu học - Mầm non;
- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách thuộc ngành, nghề; tham gia các hội đồng của khoa để giải quyết các vấn đề có liên quan đến người lao động; kiến nghị với công đoàn cấp trên bổ sung, sửa đổi và giải quyết những chế độ, chính sách;
- Phối hợp hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội do công đoàn trường phát động;
- Triển khai các chỉ thị, nghị quyết cửa công đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội công đoàn ngành;
-  Chăm lo và nâng cao đời sống cho các đoàn viên trong công đoàn khoa Tiểu học - Mầm non, triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ khi công đoàn cấp trên triển khai.

Ban Chấp hành công đoàn bộ phận Khoa Tiểu học – Mầm non có 03 đồng chí:

- Đ/c: Nguyễn Hoài Thanh – Chủ tịch (Phụ trách chung)
- Đ/c: Bùi Thanh Xuân – Phó chủ tịch Phụ trách công tác đời sống, quỹ công đoàn)
- Đ/c: Lê Thị Thu Hà - Ủy viên (Phụ trách công tác phong trào, công tác nữ công)
- Luôn đạt thành tích công đoàn vững mạnh.
- Năm 2015 có 01 cá nhân được công đoàn ngành Giáo dục tặng bằng khen của (Đ/c Nguyễn Hoài Thanh).
- Năm 2015, 2018 Công đoàn bộ phận khoa được Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Bắc tặng giấy khen.