Liên chi đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non

Image
- Đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên trong liên chi đoàn.
- Giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục rèn luyện đoàn viên; thực hiện nhiệm vụ năm học của Khoa Tiểu học – Mầm non, trọng tâm là tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, của Khoa Tiểu học – Mầm mon.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, xây dựng và thực hiện các chương trình kết nối, phục vụ cộng đồng, chương trình giao lưu, giáo dục kỹ năng, chương trình tình nguyện…; là cầu nối trong các hoạt động của đoàn viên thanh niên, góp phần giúp đoàn viên phấn đấu phát triển đảng.
  • Bí thư Liên chi: Trịnh Thu Huyền - Email: huyentt@ utb.edu.vn
  • Phó Bí thư Liên chi - Bí thư Chi đoàn Giáo viên: Nguyễn Huyền Anh - Email: [email protected]