Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Thực hiện theo Quyết định số 275/QĐ-ĐHTB ngày 29/04/2024 về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu chuyên khảo cấp Trường năm 2023. Từ ngày 06/04/2024 đến ngày 10/05/2024, Khoa Tiểu học - Mầm non đã tiến hành nghiệm thu 05 giáo trình, 01 tài liệu chuyên khảo để phục vụ công tác đào tạo sinh viên của Ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học.

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 246/QĐ-ĐHTB ngày 29/3/2024 về việc thành lập Đoàn thực tế chuyên môn các lớp K63 Đại học Giáo dục Tiểu học C, D, E hệ chính quy năm học 2023 - 2024; thực hiện Kế hoạch thực tế chuyên môn ngày 25/3/2024 của Trường Đại học Tây Bắc về thực tế chuyên môn năm học 2023 – 2024; 201 sinh viên K63 Đại học Giáo dục Tiểu học C, D, E - Khoa Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc đã trải qua một chuyến đi thực tế chuyên môn đầy ý nghĩa, với chủ đề "Giáo dục hòa nhập" – Nâng cao năng lực chuyên môn tại Trường Chuyên biệt Tương lai Thành phố Đà Nẵng. Chương trình này không chỉ giúp sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học củng cố về kỹ năng chuyên môn mà còn mở ra cơ hội hiểu biết sâu rộng hơn về việc giáo dục hòa nhập cho các em học sinh có hoàn cảnh và nhu cầu đặc biệt.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Ra trường sớm, tốt nghiệp trước thời hạn là một trong những mục tiêu của phần lớn sinh viên khi bước chân vào giảng đường đại học. Chính vì thế, học vượt tiến độ ở đại học rất phổ biến, gặp khá nhiều trong cộng đồng sinh viên. Trường Đại học Tây Bắc, trong những năm gần đây đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh viên học vượt tiến độ, hoàn thành kế hoạch đào tạo trước thời gian ít nhất trước 1 kì học.