Tin tức

  • Nghiệm thu giáo trình, tài liệu chuyên khảo năm 2023 của giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non

    Nghiệm thu giáo trình, tài liệu chuyên khảo năm 2023 của giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non

    Thực hiện theo Quyết định số 275/QĐ-ĐHTB ngày 29/04/2024 về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu chuyên khảo cấp Trường năm 2023. Từ ngày 06/04/2024 đến ngày 10/05/2024, Khoa Tiểu học - Mầm non đã tiến hành nghiệm thu 05 giáo trình, 01 tài liệu chuyên khảo để phục vụ công tác đào tạo sinh viên của Ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học.

THƯ VIỆN ẢNH

MỘT VÀI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

BAN CHỦ NHIỆM

KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TRƯỞNG KHOA
TS. Khúc Thị Hiền

TS. Khúc Thị Hiền

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Lê Thị Thu Hà

TS. Lê Thị Thu Hà

PHÓ TRƯỞNG KHOA