THƯ VIỆN ẢNH

MỘT VÀI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

BAN CHỦ NHIỆM

KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TRƯỞNG KHOA
ThS. Khúc Thị Hiền

ThS. Khúc Thị Hiền

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Lê Thị Thu Hà

TS. Lê Thị Thu Hà

PHÓ TRƯỞNG KHOA