Kết quả tốt nghiệp của sinh viên học vượt tiến độ Khoa Tiểu học - Mầm non năm học 2023 - 2024

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ra trường sớm, tốt nghiệp trước thời hạn là một trong những mục tiêu của phần lớn sinh viên khi bước chân vào giảng đường đại học. Chính vì thế, học vượt tiến độ ở đại học rất phổ biến, gặp khá nhiều trong cộng đồng sinh viên. Trường Đại học Tây Bắc, trong những năm gần đây đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh viên học vượt tiến độ, hoàn thành kế hoạch đào tạo trước thời gian ít nhất trước 1 kì học.

Căn cứ vào các điều kiện về kết quả học tập của sinh viên gồm: điểm học phần, điểm trung bình chung tích lũy, tổng tín chỉ tích lũy, các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh, năm học 2023 - 2024, Khoa Tiểu học - Mầm non có 218 sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp sớm hơn 1 kì học so với lộ trình đào tạo đại học thông thường là 8 kì học. Số sinh viên học vượt tiến độ và tốt nghiệp sớm này chiếm 94,8% tổng số sinh viên K61 đại học chính quy và K63 đại học liên thông chính quy.
Kết quả xét tốt nghiệp cụ thể như sau:

- Đối với Ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học có 09 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại xuất sắc (6,7%), 35 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi (25,9%), 89 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại khá (65,9%) và 2 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại trung bình (1,5%).

- Đối với Ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học có 11 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi (13,3%), 70 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại khá (84,3%) và 2 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại trung bình (2,4%).

Như vậy, sau 3,5 năm nỗ lực, tích cực học tập và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng, hoạt động văn hoá, văn nghệ,t thể thao và các hoạt động khác, các bạn sinh viên K61 Đại học Giáo dục tiểu học A, B; K61 Đại học Giáo dục mầm non A, B; K63 Đại học liên thông Giáo dục tiểu học sẽ nhận bằng tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào kì tuyển dụng viên chức tháng 3/2024, sớm hơn so với các sinh viên học đúng tiến độ tốt nghiệp tháng 6. Xin chúc mừng 218 bạn sinh viên. Chúc các bạn sớm có cơ hội được tuyển dụng vào những vị trí việc làm mong muốn!

Tìm kiếm