Nhóm chuyên môn sâu Mỹ thuật (Bộ môn Mỹ Thuật - Âm nhạc) thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên môn

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Thực hiện Kế hoạch công tác chuyên môn và Kế hoạch kiểm tra chuyên môn Học kì 1 (năm học 2023 - 2024) của Bộ môn Mỹ thuật - Âm nhạc, Nhóm chuyên môn sâu Mỹ thuật đã triển khai cho giảng viên đăng kí kiểm tra hồ sơ giảng viên và dự giờ chuyên môn.

Nhóm Mỹ thuật có 05 giảng viên. Trong Học kì 1, cả 5 giảng viên đã đăng kí kiểm tra hồ sơ giảng viên và dự giờ chuyên môn. Hồ sơ của các giảng viên được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn của giảng viên. Các giờ dạy đăng kí dự giờ được giảng viên chuẩn bị tốt, áp dụng phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực của người học, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển hoạt động dạy học theo hướng đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non, tiểu học hiện nay. Nhiều giờ dạy đã thể hiện tính thực tiễn gắn lý thuyết với thực hành, ứng dụng, hình thành cho sinh viên phương pháp tiếp cận kiến thức một cách chủ động, tích cực và vận dụng sáng tạo vào thực tế giảng dạy cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học sau này. Hoạt động dự giờ chuyên môn cũng là một hoạt động sinh hoạt chuyên môn có ý nghĩa, có giá trị đối với các giảng viên trong việc trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, thống nhất, định hướng về những nội dung mới trong dạy học Mỹ thuật cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học.

Kết quả xếp loại hồ sơ: 5/5 hồ sơ đạt loại Tốt.
Kết quả xếp loại giờ dạy: 5/5 xếp loại Giỏi.

Tìm kiếm