Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch 40/KH-BGDĐT ngày 22/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông (trừ giáo viên cốt cán tham gia các khóa bồi dưỡng do Chương trình ETEP tổ chức)

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

“Experiment is the sole soure of truth. It alone can teach us something new; it alone can give us certainty” (Thực nghiệm là nguồn sự thật duy nhất. Chỉ nó có thể dạy cho ta biết điều gì đó mới mẻ; chỉ nó có thể cho ta sự chắc chắn).

Tìm kiếm